Od wczoraj tj. 29.05.2022 zgodnie z art. 25 znajdującym się w rozdziale 3 „Obowiązki pracodawcy” ustawy z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców, pracodawca jest zobligowany do prowadzenia dla każdego kierowcy ewidencji czasu pracy do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Co musi się w niej znaleźć? Jak prowadzić ewidencję czasu pracy dla pracownika na stanowisku kierowcy?

Ewidencja czasu pracy, którą można prowadzić w formie papierowej bądź elektronicznej, ma obejmować liczbę przepracowanych godzin (godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy), liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej, nadliczbowych, dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, liczbę godzin dyżuru (godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru), ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu, rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, z uwzględnieniem: zapisów na wykresówkach; wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego; plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego; rejestrów opracowanych na podstawie wcześniej wymienionych dokumentów lub innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności.

Co istotne w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną nie ewidencjonuje się godzin pracy, ale ich pracodawcy zobowiązani są do prowadzenia indywidualnych kart ewidencji nieobecności pracownika w pracy z podziałem na rodzaj i wymiar.

Ewidencję czasu pracy pracodawca przechowuje przez okres 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego i udostępnia kierowcy na jego wniosek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *