AGDO Biuro Rachunkowe

Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

 1. W regulaminie zostały określone zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
  przez AGDO Agnieszka Dobrzyńska, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin, NIP: 713-17-60-821, REGON: 432516806 (zwaną dalej AGDO).
 2. Używane w regulaminie pojęcie Usługobiorca oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osobę prawną; jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której poprzez przepisy ustawy została przyznana zdolność prawna.
 3. Usługi co do zasady są świadczone odpłatnie, chyba że wyraźnie zostało wskazane inaczej.
 4. Koszt usługi jest ustalany indywidualnie, Usługobiorca jest informowany o koszcie usługi przed jej realizacją.
 5. Wszystkie kwestie, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga się na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Usługi.

 1. Na podstawie niniejszego regulaminu świadczona jest usługa odpowiedzi na pytania poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej
  (https://www.agdo.lublin.pl/kontakt/),

3. Warunki techniczne świadczenia Usług.

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca zobowiązany jest dysponować sprzętem komputerowym połączonym z Internetem i aktualną wersją dostępnych przeglądarek internetowych (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub inna).
 2. Działanie plików  Cookies  opisane  zostało w  Polityce  prywatności i cookies.
 3. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych  wskazanych w ust. 1, AGDO nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania strony internetowej.
 4. Ze względów bezpieczeństwa AGDO zastrzega sobie prawo przerwania połączenia
  z Usługobiorcą po upływie  15  minut  od  chwili  dokonania  przez  Usługobiorcę ostatniej czynności na stronie internetowej.

4. Formularz kontaktowy na stronie internetowej.

 1. Formularz kontaktowy jest dostępny na stronie: https://www.agdo.lublin.pl/kontakt/.
 2. Celem udostępnienia formularza kontaktowego jest możliwość zadawania pytań przez użytkowników strony internetowej dotyczących usług świadczonych przez AGDO.
 3. Za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza przez Usługobiorcę,
  w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
 4. W celu skorzystania z formularza kontaktowego użytkownik podaje swoje imię i nazwisko i adres e-mail.

5. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

AGDO Agnieszka Dobrzyńska, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin, NIP: 713-17-60-821, REGON: 432516806 jako administrator danych informuje, że:

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji codziennych zadań związanych z funkcjonowaniem firmy oraz strony internetowej firmy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w zależności od kategorii danych Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcami do których mogą być przekazane Pana/Pani dane osobowe są organy państwowe upoważnione do ich przetwarzania na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/Pani dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi firma AGDO zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w firmie systemów informatycznych.
 4. W każdym przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub wewnętrznych regulaminów i procedur firmy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia współpracę
  z firmą.
 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać pisząc na adres e-mail: biuro@agdo.lublin.pl.

7. Ochrona własności intelektualnej.

 1. Strona internetowa może zawierać treści chronione prawem własności intelektualnej.
 2. Usługobiorca może je przetwarzać wyłącznie na własny użytek, inne formy wykorzystania treści wymagają zgody AGDO.

8. Moment zawarcia umowy i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 1. Moment zawarcia umowy to wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego.
 2. Zawarcie umowy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa na korespondencję poprzez formularz zostaje zawarta na czas nieokreślony, każda
  ze stron może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.

9. Reklamacje.

 1. Usługobiorca ma prawo złożyć uzasadnioną reklamację w przypadku gdy AGDO nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@lublin.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości przez Usługobiorcę obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 5. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.

10. Postanowienia końcowe.

 1. Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Usługobiorcy, jak również każdy inny sąd, którego właściwość wynika ze stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z AGDO.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1.03.2020 r.