AGDO Biuro Rachunkowe

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (art. 13 RODO)

AGDO Agnieszka Dobrzyńska, ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin, NIP: 713-17-60-821, REGON: 432516806 jako administrator danych informuje, że:

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji codziennych zadań związanych z funkcjonowaniem firmy oraz strony internetowej firmy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w zależności od kategorii danych Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcami do których mogą być przekazane Pana/Pani dane osobowe są organy państwowe upoważnione do ich przetwarzania na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/Pani dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi firma AGDO zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w firmie systemów informatycznych.
 4. W każdym przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub wewnętrznych regulaminów i procedur firmy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia współpracę
  z firmą.
 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać pisząc na adres e-mail: biuro@agdo.lublin.pl.