Działalność nierejestrowa (nazywana też nierejestrowaną lub nieewidencjonowaną) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych. 

Działalność nierejestrowa, nawet jeśli spełnia cztery podstawowe warunki:

-jest to działalność zorganizowana, 

-ma charakter zarobkowy, 

-jest prowadzona w sposób ciągły 

-we własnym imieniu.

to wyjątkowo, ze względu na niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Żeby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w rejestrze CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową:

  • jeżeli przychody z twojej działalności na koniec każdego miesiąca 2022 roku nie przekroczą kwoty 1505 zł ( czyli dokładnie 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – od stycznia 2023 będzie to 1745 zł, jeśli przepisy nie ulegną zmianie)
  • w przeciągu ostatnich 5 lat nie wykonywałeś działalności gospodarczej lub posiadasz zarejestrowaną firmę, ale jej działalność w ostatnich 60 miesiącach była zawieszona

Istnieją wyjątki od powyższych zasad. Jeśli działalność, którą planujesz prowadzić:

  • wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej
  • została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców.

musisz ją zarejestrować i nie możesz skorzystać z formy działalności nierejestowej. 

Najczęściej wymieniane działalności gospodarcze, do prowadzenia których potrzebne jest zezwolenie, koncesja albo wpis do rejestru działalności regulowanej to:

  • ochrona osób lub mienia
  • sprzedaż alkoholu
  • organizacja imprez turystycznych
  • zbieranie odpadów

Przykładami działalności, które z definicji są działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, są:

  • pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych (zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń)
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *