Emeryci i renciści mogą podejmować się pracy nie tracąc praw do świadczeń. Należy jednak pamiętać, że w przypadku takich osób obowiązują limity przychodów z pracy zarobkowej, które wpływają na zawieszalność otrzymywanych świadczeń. W przypadku uzyskiwania przez emerytów i rencistów przychodów w kwocie:

  • powyżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, nie wyżej jednak niż 130% tej wartości, świadczenie ulega zmniejszeniu,
  • przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, świadczenie podlega zawieszeniu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2022 r. wyniosło 6.480,67 zł i ma wyższą wartość niż to obowiązujące w II kwartale 2022 r –  6.156,25 zł.

W okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. będą obowiązywać zatem nowe, wyższe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Wynoszą one odpowiednio:

  • 4.536,50 zł (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – kwota powyżej której świadczenie ulega zmniejszeniu),
  • 8.424,90 zł (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – kwota powyżej, której świadczenie ulega zawieszeniu).

Należy przypomnieć, że przepisów dotyczących “zawieszalności” świadczeń nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (wynoszący od 01.10.2017 r. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *